Formálne náležitosti

 Prvou požiadavkou diplomovej práce býva dodržaní predpísanej osnovy – musí byť obsiahnutá ako pasáž teoretická, tak aj praktická, pričom na praktickú časť je u projektu kladený dôraz. Samozrejmosťou je aj úvod, záver, zoznam použitých zdrojov na konci a priebežné odkazy na citácie počas textu. Prílohy bývajú nepovinné, však ich existencia sa obvykle očakáva, rovnako ako poďakovanie vedúcemu, ktorý projekt zadal. Povinné býva vyhlásenie autora, že nasledujúci text spracoval samostatne. Stanovený je aj rozsah textu (obvykle v určitom rozpätí), ktorý by mal byť dodržaný – teda nie menej, ale ani viac, lebo stostránkovému dielu potom môže byť vytknuté, že študent nedokázal vystihnúť to najdôležitejšie a zbytočne text naťahoval omáčkou okolo.

Dodržanie úprav   

Text by mal byť písaný len po jednej strane A4, musí byť dodržané stanovené riadkovanie, nastavenie okrajov aj grafická úprava čo sa týka veľkosti písma, číslovanie odsekov, alebo čísel stránok. Je potrebné dbať na triezvu a korektné úpravu – niektorí študenti pojmú svoje kvalifikačné dielo s veľkou kreativitou as gustom využijú takmer všetok grafický aparát, ktorý im MS Word ponúka – od farieb nadpisov, typov písma, obrázkov, klipartov, cez tieňovanie, až po divokej farby kruhových výsekov v grafoch. Ak je potom u odrážok použitá ešte farebná kytička, alebo srdiečko namiesto jednoduchej pomlčky, či bodky, stáva sa z diplomovej práce skôr omaľovánka.

About the Author